Arweinyddiaeth a’r Bwrdd

Y prif beth sy’n ein hysgogi a’n huno yw’r gwahaniaeth rydym yn gallu ei wneud i bobl sy’n wynebu rhai o’u cyfnodau anoddaf.

 • Ein Tîm Gweithredol

  • Andrew Belcher

   Prif Weithredwr

   Fel Prif Swyddog Gweithredol mae Andrew yn chwarae rhan allweddol wrth hyrwyddo gwerthoedd Stori trwy weithio'n gynhyrchiol gyda chydweithwyr, cleientiaid, tenantiaid, cymunedau lleol, partneriaid a chyllidwyr i gyflawni cenhadaeth Stori. Mae Andrew yn angerddol am ddatblygu a darparu gwasanaethau tai, cymorth, cyflogaeth, dysgu a hyfforddiant o ansawdd uchel sy'n gynaliadwy ac yn canolbwyntio ar yr unigolyn, gan alluogi pobl i ddysgu sgiliau newydd, teimlo'n ddiogel, yn hyderus ac yn annibynnol.

  • Julie Philips

   Cyllid

   Mae Julie yn goruchwylio ein cyllid, gan sicrhau bod ein sylfeini ariannol yn gadarn a chynaliadwy fel y gallwn gyflawni ein haddewidion i’r bobl rydym yn eu cefnogi.

  • Andrew Jones

   Datblygiad

   Mae Andrew yn chwarae rhan hanfodol i sicrhau ein bod ni’n tyfu – yn y ffyrdd cywir. Mae’n goruchwylio marchnata a chyfathrebu yn ogystal â gwireddu ein huchelgeisiau masnachol hefyd, gan helpu i ddarparu ein gwasanaethau i’r rheini y mae arnynt eu hangen.

  • Sharon Smith

   Gogledd Cymru

   Mae Sharon yn goruchwylio ein gwaith yng Ngogledd Cymru – a hefyd ein Cynllun Strategol Rheoli Tai. Mae hi’n sicrhau ansawdd uchel cyson ym mhob agwedd o’n gwaith ac yn ymdrin â datblygiad hanfodol a darpariaeth rheng flaen ein gwasanaethau i bobl y mae arnynt eu hangen.

  • Necia Lewis

   De Cymru

   Mae Necia yn ymdrin â datblygiad hanfodol a darpariaeth rheng flaen ein gwasanaethau i bobl y mae arnynt eu hangen, gan sicrhau ansawdd uchel cyson ym mhob agwedd o’n gwaith.

 • Ein Bwrdd Rheoli

  • Hugh Irwin

   Mae ein Cadeirydd

   Hugh, yn arbenigwr amhrisiadwy yn ein sector, ac yn gallu cynnig safbwyntiau hynod o berthnasol sy’n helpu gyrru ein penderfyniadau.

  • Christian Davies

   Aelod Bwrdd

   Arbenigwr cyfreithiol.

  • Suki Collins

   Arbenigwr Adnoddau Dynol a hyfforddwr.

  • Sophie Hallett

   Aelod Bwrdd

   Mae Sophie yn uwch ddarlithydd ac ymchwilydd.

  • Mathew Morgan

   Aelod Bwrdd

   Mae Mathew yn angerddol am wneud gwahaniaeth ac mae'n dod â 15 mlynedd o brofiad o weithio mewn swyddi rheoli ac arwain ar draws Cymru a De-orllewin Lloegr.

  • Hannah Pudner

   Aelod Bwrdd

   Mae Hannah yn ymgynghorydd datblygu sefydliadol.

  • Allyn Pritchard

   Aelod Bwrdd

   Ar hyn o bryd, mae Allyn yn cael ei gyflogi fel Rheolwr Ynni a Gwasanaethau Cynlluniedig sy'n ymdrin â phob agwedd ar ddatgarboneiddio ac ôl-osod stoc tai, yr holl raglenni gwaith cylchol, a chyflwyno swyddogaethau monitro a gwerthuso mewnol ac allanol ar gyfer y grŵp.

  • Kelly Isaac

   Aelod Bwrdd

   Mae gan Kelly dros 20 mlynedd o brofiad ym maes tai cymdeithasol a digartrefedd. Mae Kelly wedi dal swyddi mewn Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru a Chymdeithasau Tai.

  • Aelod Bwrdd

   Mae Clive yn ysgrifennydd cwmni cymwysedig ac mae wedi arbenigo mewn cyllid, cyllid a rheolaeth trysorlys i'r sector tai cymdeithasol dros y 35 mlynedd diwethaf.

  • Aelod Bwrdd

   Mae Lynn yn Syrfëwr Siartredig gyda dros 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu, a threuliwyd y mwyafrif ohono yn y sector datblygu.