Hyfforddiant

Rydym yn cynnig hyfforddiant i nifer o sefydliadau ac unigolion mewn sawl maes gwahanol, gan roi i bobl y wybodaeth a'r sgiliau i adeiladu a gwella eu hymarfer gwaith.

Mae pob un o’n VAWDASV cyrsiau wedi cael eu mapio i Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ac rydym yn cynnig achrediad opsiynol hefyd. Mae ein hyfforddwyr i gyd yn arbenigwyr ym meysydd Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV), Diogelu ac Iechyd Meddwl ac ag angerdd gwirioneddol dros wella bywydau pobl eraill.

Cynigwn hyfforddiant yn y meysydd canlynol: