Tai

Rydym yn gweithio gyda phobl sy'n agored i niwed ledled Cymru y mae arnynt angen mynediad at dai a chymorth arbenigol i gael eu bywydau yn ôl ar y trywydd cywir.

Rydym yn gweithio gyda phobl sy’n agored i niwed ledled Cymru y mae arnynt angen mynediad at dai a chymorth arbenigol i gael eu bywydau yn ôl ar y trywydd cywir. Mae hyn yn cynnwys unigolion a theuluoedd sy’n wynebu ystod eang o heriau, gan gynnwys cam-drin domestig, problemau iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau neu broblemau eraill. Unrhyw un y mae angen ein cymorth arnynt i adeiladu dyfodol mwy disglair iddynt eu hunain ac i fyw yn dda.

Tenantiaid

Angen help yn awr?

Os ydych chi’n denant ac mae angen gwaith cynnal a chadw arnoch neu gymorth yn ymwneud â thai, ffoniwch ein prif swyddfa, sef 01267 225555 ac yna dewis yr opsiwn cywir ar gyfer y gwasanaeth y mae’i angen arnoch.

Gallwch ymweld â’r dudalen nesaf ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am ba aelod o’n tîm all helpu gyda’ch problem.

Ein Tîm

Os oes gennych bryderon am eich cartref neu’ch cymuned, cysylltwch â rhywun o’n tîm am gyngor a chymorth.

 • Swyddog Tai

  • Alison Rickett

   Swyddog Tai Gogledd Cymru 01267 225555 Mae Alison yma i helpu bob amser os bydd gennych bryderon am eich rhent neu broblem rheoli tai. Byddant yn eich helpu gyda’ch cyfrif rhent a gallant eich helpu os bydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio arnoch. Gallwch hefyd gysylltu â nhw am unrhyw broblem gyffredinol sydd gennych o ran tai.
  • Katie Huntley

   Swyddog Tai De Cymru 01267 225555 Mae Katie yma i helpu bob amser os bydd gennych bryderon am eich rhent neu broblem rheoli tai. Byddant yn eich helpu gyda’ch cyfrif rhent a gallant eich helpu os bydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yn effeithio arnoch. Gallwch hefyd gysylltu â nhw am unrhyw broblem gyffredinol sydd gennych o ran tai.
 • Rheolwr Tai

  • Stuart Mander

   Rheolwr Tai 01267 225555 Stuart yw ein Rheolwr Tai ac mae’n helpu gweddill y tîm i gynorthwyo ein tenantiaid. Os byddwch am godi materion tai neu fater cynnal a chadw, bydd Stuart yn falch o siarad â chi.
 • Tîm Cynnal a Chadw

  • Leon Paoletta

   Swyddog Cydymffurfiaeth Cynnal a Chadw 01267 225572 Leon Paoletta sy’n gofalu am ddiogelwch ein cartrefi a’n swyddfeydd. Os byddwch chi’n pryderu am berygl tân, diogelwch nwy, diogelwch trydan, asbestos neu legionella, cysylltwch ag Leon.
  • April Davis

   Cynorthwyydd Cynnal a Chadw 01267 225572 April Davies yw eich Swyddog Cynnal a Chadw. Bydd hi’n helpu i ddatrys eich problemau atgyweirio. Os oes gennych weithiwr cymorth, gallwch roi gwybod iddo/iddi am eich problem atgyweirio a bydd y swyddog hwnnw yn cysylltu ag April. Os nad oes gennych weithiwr cymorth, gallwch ddod â’ch problem atgyweirio i sylw eich swyddog tai a fydd yn cysylltu wedyn ag April.