Llongyfarchiadau i Maria, un o Denantiaid Stori, am gyrraedd Rhestr Fer Tenant y Flwyddyn

Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Maria, un o Denantiaid Stori, wedi cyrraedd y rhestr fer fel Tenant y Flwyddyn ar gyfer Gwobrau Arfer Da TPAS 2023!

Cafodd Maria ei henwebu am ei hymroddiad i helpu i greu diwylliant cadarnhaol ar gyfer tenantiaid a chleientiaid Stori. Mae hi wedi cymryd rhan weithredol mewn gwella ein gwasanaethau, wedi dylanwadu ar ein dulliau cyfathrebu, ac yn parhau i gael effaith sylweddol ar y ffordd yr ydym yn ymgysylltu â thenantiaid.

Cafodd Maria ei chyfeirio at Stori am y tro cyntaf am gymorth llety a thai pan oedd hi mewn lle ‘tywyll’ iawn ac yn eithriadol o fregus. Cofleidiodd y gefnogaeth a ddarparwyd gan Stori, gan ddysgu strategaethau ymdopi newydd. Wrth i’w hamgylchiadau wella, dechreuodd helpu eraill i greu eu dyfodol cadarnhaol eu hunain.

Erbyn hyn mae hi’n berson y mae pobl eraill yn mynd ati, sydd bob amser yn barod i gynnig ei hamser, ei gwybodaeth a’i phrofiad i gefnogi eraill sy’n stryffaglu, a chynnig cyngor ar sut i wella a hyrwyddo ein gwasanaethau i sefydliadau eraill. Mae hi’n aelod gweithgar o’n grwpiau Ffocws Tenantiaid ac Ymgysylltu â Chleientiaid lle mae’n parhau i hysbysu ein polisïau a’n gweithdrefnau.

Mae Maria hefyd yn helpu eraill drwy wirfoddoli i dîm Cariad MAM. Mae MAMS yn arbenigwyr ar ddarparu hyfforddiant/cwnsela ymwybyddiaeth trawma a darparu offer i dorri’r cylch trawma. Mae hi wedi gweithredu fel “Bydi” i gleientiaid ac wedi cefnogi eraill drwy’r holl weithdai. Mae Maria yn helpu i ddarparu lle diogel i eraill allu trafod eu barn a’u teimladau ac mae’n angerddol dros sicrhau bod pawb yn cael eu cynnwys ac yn cael y cyfle i leisio eu barn.

Meddai Necia, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Stori:

“Am newyddion gwych! Mae Maria yn gweithio gyda chalon agored sy’n gynhwysol ac yn galonogol. Mae ei hegni a’i brwdfrydedd yn sbardun allweddol wrth gyflawni pethau a dod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o sicrhau canlyniadau cadarnhaol. Mae hi’n haeddu hyn a mwy.”

Mae Maria, ynghyd â rhai o aelodau ein tîm, yn edrych ymlaen at fynychu Noson Gwobrau Arfer Da TPAS 2023 ar 5 Gorffennaf, lle cyhoeddir enillydd Gwobr Tenant y Flwyddyn.

Pob lwc Maria, rydyn ni gant y cant tu ôl i ti!