Stori’n Cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023

Ym mis Medi, cawsom y pleser o gynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol ac arddangos gwaith Stori ledled Cymru. Roedd yn ddiwrnod rhyfeddol a ddaeth â’n staff ymroddedig a’n rhanddeiliaid gwerthfawr at ei gilydd i ddathlu llwyddiannau Stori dros y flwyddyn a aeth heibio. 

Arweiniodd sesiwn y bore gan ein Prif Swyddog Gweithredol newydd, Andrew Belcher, lle cyflwynodd cadeiryddion pwyllgor pob bwrdd eu hadroddiadau am y flwyddyn, gan gynnwys cyflwyniad o’n cyfrifon; penodwyd ein harchwilwyr; penodwyd aelodau newydd o’r bwrdd yn ffurfiol; a lansiwyd Adroddiad Blynyddol Stori 2022-23. 

Braint oedd cael Katie Dalton, Cyfarwyddwr Cymorth Cymru, i ymuno â ni i roi araith ddiddorol oedd yn canolbwyntio ar y cyfraniad y mae Stori wedi’i wneud dros y blynyddoedd wrth weithio tuag at gefnogi pobl a rhoi terfyn ar ddigartrefedd. Rhannodd ein gwestai arbennig a’n llysgennad Paul Thorburn, cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru, ei fewnwelediadau ar sut y gall chwaraeon helpu i atal trais domestig a/neu gefnogi llesiant ac adferiad goroeswyr. 

Un o uchafbwyntiau’r bore oedd clywed gan Maria, un o gleientiaid Stori, yn rhannu ei thaith bersonol ac effaith drawsnewidiol y gefnogaeth a gafodd hi gan Stori. 

Yn y prynhawn, cafodd pawb gyfle i gymryd rhan mewn sesiynau trafod dan arweiniad ein staff arbenigol. Roedd y sesiynau’n ymdrin â phynciau hanfodol fel Deall Ymddygiad Gorfodaethol a Rheolaethol ac arddangosiadau o’r Pecyn Cymorth Adfer Cam-drin Domestig a’r Rhaglen Meithrin Rhieni. 

Roedd digon o amser i rwydweithio dros ginio ac i edrych ar stondinau oedd yn arddangos y gwaith a wnawn ledled Cymru, gan gynnwys stondinau o Brosiect PPhI Torfaen, Rhaglen MAMs, a grwpiau Rhwydwaith Staff amrywiol. 

Hoffem ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a fynychodd. Gallwch weld lluniau o’r diwrnod yn y sioe sleidiau isod.