Gwasanaeth Cymorth Tai Integredig (Tai yn Gyntaf)

Mae gwasanaeth Cymorth Tai Integredig Stori yn darparu cymorth tai dwys, ymatebol, hyblyg, cost-effeithiol o ansawdd uchel i bobl sy'n ddigartref, mewn perygl o fod yn ddigartref ac sydd ag anghenion sy’n cyd-ddigwydd, o fewn tenantiaeth hunangynhwysol 'arferol'.

Mae’r Gwasanaeth yn defnyddio egwyddorion Tai yn Gyntaf a’i nod yw cefnogi pobl i gael a symud i mewn i’w llety hunangynhwysol parhaol eu hunain cyn gynted â phosibl gyda chymorth wedi’i deilwra ar gyfer eu hanghenion. Bydd y cymorth a gynigir yn ceisio sefydlogi ymddygiad a galluogi unigolion i ddatblygu’r hyder a’r sgiliau sydd eu hangen i fyw’n annibynnol ac yn llwyddiannus mewn tenantiaeth barhaol.

Mae’r cymorth a gynigir yn helpu pobl i:

  • Wneud newidiadau cadarnhaol hylaw
  • Mynd i’r afael ag achosion sylfaenol eu heriau
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon fel cyfleoedd cyflogaeth, gwirfoddoli a hyfforddiant

To find out more, please contact us. CY