Prosiect Pili Pala i Blant a Phobl Ifanc

Mae ein Prosiect Pili Pala yn cynnig sesiynau cymorth 1 i 1 a grŵp i blant a phobl ifanc gydag anghenion sy’n cyd-ddigwydd ac anghenion lluosog sydd wedi cael eu heffeithio gan gam-drin domestig.

Rydym yn eu helpu i reoli eu teimladau a meithrin eu hunanhyder mewn ffordd sy’n ystyriol o drawma, gan sicrhau eu bod yn teimlo’n ddiogel. Nod ein cymorth a’n hymyriadau yw eu helpu i gynnal eu diogelwch, eu llesiant meddyliol a datblygu gwydnwch, gan helpu i leihau effaith y problemau maent yn eu hwynebu.

Mae ein cymorth 1 i 1 yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau sy’n addas ar gyfer anghenion plant a phobl ifanc, gan gynnwys:

 • Delio ag emosiynau
 • Cynllunio diogelwch drwy chwarae rôl
 • Ymwybyddiaeth ofalgar
 • Adeiladu hyder
 • Gwydnwch
 • Iechyd rhywiol
 • Cydberthnasau iach
 • Ymwybyddiaeth o gam-drin domestig
 • Grym a rheolaeth
 • Dewisiadau a chanlyniadau
 • Sgiliau bywyd

Rydym hefyd yn gweithio gyda’u teuluoedd i sicrhau eu bod yn gallu cael gafael ar y cymorth iawn ar yr adeg iawn; gan roi cyfle i’r teulu cyfan ffynnu.

To find out more, please contact us. CY