Telerau Defnyddio’r Wefan

Mae “Ni” ac “Ein” isod yn cyfeirio at “Stori” ac unrhyw un yn ein cyflogaeth neu’n gweithio ar ein rhan.

Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno i gydymffurfio â thelerau ac amodau defnyddio’r wefan a’n datganiad preifatrwydd a nodir isod.


Telerau ac Amodau

1. Mynediad i’r wefan a’r cynnwys

Nid yw’r wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon mewn unrhyw fodd yn wahoddiad nac yn argymhelliad i brynu unrhyw gynnyrch neu wasanaethau dan sylw a dylech geisio cyngor annibynnol priodol.

Byddwn yn ymdrechu i ganiatáu mynediad di-dor i’r wefan hon, ond gall mynediad i’r wefan hon gael ei atal, ei gyfyngu neu ei derfynu ar unrhyw adeg.

Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys unrhyw wefannau eraill y mae gan y wefan hon ddolenni iddynt.

2. Eiddo Deallusol

Mae’r hawlfraint yng nghynnwys y wefan hon, y dyluniad, y testun a’r raffeg, a’u dewis a’u trefniant yn perthyn i ni neu i ddarparwyr gwybodaeth o’r fath. Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu nag ailddosbarthu unrhyw ran o’r deunydd hwn heb ein caniatâd ysgrifenedig. Fodd bynnag, gallwch lawrlwytho neu argraffu copi sengl ar gyfer eich gwylio all-lein anfasnachol eich hun.

Gall enwau cynnyrch a chwmnïau a grybwyllir ar y wefan hon fod yn nodau masnach neu’n nodau masnach cofrestredig eu perchnogion priodol.

3. Eithriadau o atebolrwydd

I’r graddau a ganiateir gan gyfraith berthnasol, rydym yn ymwadu â phob gwarant a sylw (boed yn ddatganedig neu’n oblygedig) ynghylch cywirdeb unrhyw wybodaeth a geir yn y wefan hon. Nid ydym yn gwarantu y bydd y wefan hon yn ddi-fai ac ni fydd ychwaith yn derbyn atebolrwydd am unrhyw wallau neu hepgoriadau.

Oherwydd natur trosglwyddo data yn electronig dros y rhyngrwyd, a nifer y defnyddwyr sy’n postio data ar y wefan hon, bydd unrhyw atebolrwydd a allai fod gennym am unrhyw golledion neu hawliadau sy’n deillio o anallu i gael mynediad i’r wefan hon, neu o unrhyw ddefnydd o’r wefan hon neu ddibyniaeth ar y data a drosglwyddir gan ddefnyddio’r wefan hon, yn cael ei eithrio i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith. Ni fyddwn mewn unrhyw achos yn atebol am unrhyw golled o ran elw, refeniw, ewyllys da, cyfle, busnes, arbedion a ragwelir neu golled anuniongyrchol neu ganlyniadol arall o unrhyw fath mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod) neu fel arall yn sgil defnyddio’r wefan hon, ac eithrio lle na ellir eithrio atebolrwydd o’r fath yn ôl y gyfraith.

Nid ydym yn rhoi unrhyw warant bod y wefan hon yn rhydd rhag firysau neu unrhyw beth arall a allai gael effaith niweidiol ar unrhyw dechnoleg.

4. Dolenni Ymwadiad

Mae’r holl ddolenni sydd ar gael yn cael eu darparu er hwylustod i’n defnyddwyr. Nid oes gennym unrhyw reolaeth, nid ydym yn ymgymryd ag unrhyw gyfrifoldeb nac yn gwneud unrhyw sylwadau ynghylch cywirdeb nac unrhyw agwedd arall ar y cynnwys/gwybodaeth a geir neu a ddefnyddir wrth ymweld â gwefan unrhyw drydydd parti. Ni ddylai darparu dolen i wefan trydydd parti gael ei ystyried yn gymeradwyaeth bendant neu oblygedig gennym ni o unrhyw gynnwys/gwybodaeth, cynnyrch/gwasanaeth a allai fod ar gael i chi, neu drwy, y trydydd parti.

5. Cyfraith lywodraethol

Mae’r telerau hyn ar gyfer defnyddio’r wefan yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr.

Bydd unrhyw anghydfodau’n rhwym i awdurdod unigryw Llysoedd Cymru a Lloegr.


Datganiad Preifatrwydd y Wefan

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefan(nau) Stori yn storiwales.co.uk. Rydym yn cymryd preifatrwydd data personol o ddifrif. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn ymdrin â chasglu, prosesu a defnydd arall o ddata personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016/679 a Deddf Diogelu Data 1998 (2018), ac i’r diben hwnnw, Stori yw’r rheolydd data. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cydsynio â’r polisi preifatrwydd hwn a’i gymhwysiad i chi. Rydym wedi cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth at y diben hwn.

1. Gwybodaeth a gesglir gennym

Byddwn yn casglu data personol ar ein gwefan(nau) uchod dim ond os yw’n cael ei ddarparu’n uniongyrchol i ni gennych chi’r defnyddiwr ac felly wedi’i ddarparu gyda’ch caniatâd chi. Rydym hefyd yn defnyddio offer dadansoddol ac ystadegol sy’n monitro manylion eich ymweliadau â’n gwefan a’r adnoddau yr ydych yn eu cyrchu, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddata traffig, data lleoliad, blogiau gwe a data cyfathrebu arall (er na fyddai’r data hwn yn dangos pwy ydych chi).

Nid yw eich gwybodaeth talu (e.e. manylion cerdyn credyd) a ddarperir os byddwch yn gwneud rhodd drwy ein gwefan yn cael ei derbyn na’i storio gennym ni. Mae’r wybodaeth honno’n cael ei phrosesu’n ddiogel ac yn breifat gan y proseswyr taliadau trydydd parti a ddefnyddiwn. Ni fydd gennym fynediad at y wybodaeth honno ar unrhyw adeg. Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich data personol â’n proseswyr taliadau, ond dim ond at ddiben cwblhau’r trafodion talu perthnasol. Mae proseswyr taliadau o’r fath wedi’u gwahardd rhag defnyddio’ch data personol, ac eithrio i ddarparu’r gwasanaethau talu angenrheidiol hyn i ni, ac mae’n ofynnol iddynt gadw cyfrinachedd eich data personol a’ch gwybodaeth talu.

2. Defnyddio, storio a datgelu eich gwybodaeth

Mae’n bosibl y byddwn yn cadw ac yn prosesu’r data personol hwn yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 (2018) ond ni fyddwn yn trosglwyddo, rhannu, gwerthu, rhentu na phrydlesu eich data personol i drydydd partïon.

Mae’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu a’i storio sy’n ymwneud â chi yn cael ei defnyddio’n bennaf i’n galluogi ni i ddarparu ein gwasanaethau i chi. Yn ogystal, efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth at ddibenion sy’n cynnwys y canlynol:

  • I ddarparu gwybodaeth y gofynnir amdani gennym ni, sy’n ymwneud â’n gwasanaethau. I ddarparu gwybodaeth am wasanaethau eraill y teimlwn y gallent fod o ddiddordeb i chi, lle’r ydych wedi cydsynio i dderbyn gwybodaeth o’r fath;
  • I gyflawni ein hymrwymiadau cytundebol, os oes rhai, i chi;
  • I’ch hysbysu o unrhyw newidiadau i’n gwefan, megis gwelliannau neu newidiadau i wasanaethau/cynnyrch, a allai effeithio ar ein gwasanaeth;
  • I gynorthwyo i ddiogelu rhag twyll a lleihau risg.

Sylwer nad ydym yn datgelu gwybodaeth am unigolion adnabyddadwy i’n trydydd partïon ond efallai y byddwn, o bryd i’w gilydd, yn rhoi gwybodaeth ystadegol gyfanredol iddynt am ein hymwelwyr.

Fel rhan o’r gwasanaethau a gynigir i chi, er enghraifft trwy ein gwefan, mae’n bosibl y bydd y wybodaeth a roddwch i ni yn cael ei throsglwyddo i, ond nid yn cael ei storio, mewn gwledydd y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) gan ein bod yn defnyddio gweinyddwyr gwefannau o bell i ddarparu’r wefan a rhai agweddau ar ein gwasanaeth, a all fod wedi’u lleoli y tu allan i’r AEE, neu’n defnyddio gweinyddwyr sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r AEE – dyma natur y data sy’n cael ei storio yn “y Cwmwl” yn gyffredinol. Mae’n bosibl y bydd eich data personol yn cael ei drosglwyddo os bydd unrhyw un o’n gweinyddwyr wedi’u lleoli mewn gwlad y tu allan i’r AEE neu os yw un o’n darparwyr gwasanaeth wedi’i leoli mewn gwlad y tu allan i’r AEE. Os byddwn yn trosglwyddo neu’n storio eich data personol y tu allan i’r AEE yn y modd hwn, byddwn yn cymryd camau i sicrhau bod eich hawliau preifatrwydd yn parhau i gael eu diogelu, fel yr amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 (2018). Os byddwch yn defnyddio ein gwasanaeth tra’ch bod y tu allan i’r AEE, mae’n bosibl y caiff eich data personol ei drosglwyddo y tu allan i’r AEE er mwyn darparu’r gwasanaethau hyn i chi.

Nid ydym yn defnyddio nac yn datgelu data personol sensitif, megis hil, crefydd, neu gysylltiadau gwleidyddol, heb eich caniatâd penodol.

Fel arall, byddwn yn prosesu, datgelu neu rannu eich data personol dim ond os yw’n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith neu gyda’r gred ddidwyll bod angen gweithredu o’r fath i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu’r broses gyfreithiol a gyflwynir i ni neu’r wefan.

Os nad ydych am i ni brosesu eich data personol at ddibenion marchnata, mae gennych yr hawl i ymeithrio drwy gysylltu â ni yn [email protected]

3. Diogelwch

Nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y Rhyngrwyd neu e-bost yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu diogelwch data tra byddwch yn ei drosglwyddo i’n gwefan; gwneir unrhyw drosglwyddiad o’r fath ar eich menter eich hun. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich data personol, byddwn yn defnyddio nodweddion diogelwch a gweithdrefnau llym i geisio atal mynediad heb ei awdurdodi.

Lle byddwn wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle byddwch chi wedi dewis un) fel y gallwch gael mynediad i rannau penodol o’n gwefan, chi sy’n gyfrifol am gadw’r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Dylech ddewis cyfrinair nad yw’n hawdd i rywun ei ddyfalu.

4. Dolenni Trydydd Parti

Efallai y byddwch yn dod o hyd i ddolenni i wefannau trydydd parti ar ein gwefan(nau) uchod. Dylai fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain, a dylech eu gwirio. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu gwefannau neu bolisïau o gwbl gan nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt.

5. Cwcis

O bryd i’w gilydd, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur ar gyfer ein gwasanaethau ac i ddarparu gwybodaeth ystadegol am y defnydd o’n gwefan i’n hysbysebwyr. Ni fydd gwybodaeth o’r fath yn dangos pwy ydych chi – data ystadegol ydyw am ein hymwelwyr a’u defnydd o’n gwefan. Nid yw’r data ystadegol hwn yn nodi unrhyw fanylion personol o gwbl. Yn yr un modd â’r uchod, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich defnydd cyffredinol o’r Rhyngrwyd trwy ddefnyddio ffeil cwcis. Lle cânt eu defnyddio, mae’r cwcis hyn yn cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur yn awtomatig. Mae’r ffeil cwcis hon yn cael ei storio ar yriant caled eich cyfrifiadur, gan fod cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy’n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur. Maent yn ein helpu i wella ein gwefan a’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu i chi. Mae gan bob cyfrifiadur y gallu i wrthod cwcis. Gellir gwneud hyn trwy actifadu’r gosodiad ar eich porwr sy’n eich galluogi i wrthod y cwcis. Sylwer, os byddwch yn dewis gwrthod cwcis, efallai na fyddwch yn gallu cyrchu rhannau penodol o’n gwefan.

6. Mynediad at wybodaeth

Mae Deddf Diogelu Data 1998 (2018) yn rhoi’r hawl i chi gael mynediad at wybodaeth a gedwir gennym amdanom. Gallwch weithredu’r hawl hon yn unol â’r Ddeddf – codir ffi am gais mynediad, sef £10 ar hyn o bryd, tuag at ein costau o gydymffurfio â’ch cais am yr wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os hoffech dderbyn y manylion sydd gennym amdanoch, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

7. Newidiadau i’r Polisi Hwn

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg i adlewyrchu newidiadau i’r wefan(nau) uchod ac adborth cwsmeriaid. A wnewch chi adolygu’r polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd i gael gwybod am ein polisi preifatrwydd cyfredol.

Croesawn unrhyw ymholiadau, sylwadau neu geisiadau sydd gennych ynghylch y Polisi Preifatrwydd hwn. Mae croeso i chi gysylltu â ni yn:

Stori
Ffordd Steffan, Pensarn, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1JR
Ffoniwch: 01267 225555 neu e-bostiwch: [email protected]