Sbectrwm

Mae ein Prosiect Sbectrwm yn gweithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru, gan ddysgu plant am berthnasau iach. Rydym yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion i’w helpu i ddeall yr hyn sydd yn iawn a’r hyn nad yw’n iawn a chodi ymwybyddiaeth am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV).

Os hoffech wybod mwy, mae yna lawer o wybodaeth ac adnoddau i ysgolion a chymunedau ar ein gwefan.

spectrumproject.co.uk